سودای ریاست جمهوری مبارک | فیلم

ثبت نام ۱۶۳۶ نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و نحوه حضور افراد در هنگام ثبت نام، با انتقادهای بسیاری همراه بود و همگان بر این موضوع تاکید داشتند که این نحوه برخورد با ثبت نام برای حضور در مسوولیت مهمی همچون ریاست جمهوری جای نقد و اصلاح قانون دارد چرا که وضع فعلی بیشتر شوخی گرفتن این مسوولیت است. همچنین دادن شعارهای انتخاباتی بدون پشتوانه علمی و عملی از دیگر انتقادهای مطرح شده است.

(۱۹)

19
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>